Velkommen som sportsfisker i Breivikelva på Breivikeidet i Tromsø Kommune

 Breivikelva er det største lakseførende vassdrag i Tromsø kommune med forekomster av både sjøørret og sjørøye.

Vassdraget disponeres i hovedsak av Breivikeidet Grunneierlag SA og er en sammenslutning av de fleste grunneiere i området.

Det er også gode muligheter for småviltjakt i området – skilt for oppgang er satt opp på flere steder langs fylkesveien, her kan det jaktes i flotte omgivelser.

Elgjakt er forbeholdt grunneierlagets medlemmer.

Breivikeidet ligger ca. 4 mil fra Tromsø.

Navnet Breivikelva brukes om vassdraget som strekker seg fra Breivik ved Ullsfjord i øst over Breivikeidet til Storfossen.

Velkommen til en flott naturopplevelse!

Fiskeregler for Breivikelva og Sandbukta

Det er fiskerettshavers og kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene. Det er fiskers plikt å sette seg inn gjeldende fiskereglene i vassdraget slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Breivikeidet Grunneierlag SA har et fiskeoppsyn i vassdraget som på vegne av laget påser at fiskereglene og opplysningsplikten blir fulgt. Fiskeoppsynet har myndighet til å utøve reaksjoner og rapportere brudd på fiskebestemmelsene i henhold til disse fiskereglene.

Dette dokumentet består av både offentlige og private fiskeregler. Fiskereglene gjelder fra Storfossen i NV og Bjørnskardalen i SØ. Reglene gjelder også for alle sideelver til Breivikelva og til vedtatte grenser i elveutløpet i sone 3 og i sjøsone 4 i perioden 01.07 – 31.08. Det er i dette området Grunneierlagets fiskeregler gjelder, og hvor fiskeoppsyn og grunneiere har ansvaret. I utløp sone 3 i Breivikelva og sone 4 Sandbukta utenom sesong, er det Statens Naturoppsyn som har ansvar for oppsyn. Det er ikke tillatt å fiske etter anadrom laksefisk fra båt – kano – gummibåt – packcraft etc. i grunneierlagets forvaltningsområde. Dette gjelder hele vassdraget og vedtatt grense elv/sjø.

Fiskekort selges KUN digitalt påFISKESESONGEN 2023 I BREIVIKELVA OG SANDBUKTA STARTER LØRDAG 01.07 KL 00.00 OG AVSLUTTES TORSDAG 31.08 KL 23.59

 

Elva er delt inn i 4 soner INKL SANDBUKTA

Det selges inntil 8 døgnkort i hver sone.


Døgnkortet gjelder kun i den sonen det er utstedt for. Fisker er forpliktet til selv å orientere seg om hvor sonegrensene går.


FISKERE MED SESONGKORT GRUNNEIERE ELLER FULLMAKT FRA GRUNNEIERE - FASTBOENDE TOMTEEIERE OG SESONGKORT UTENBYGDS  HAR FISKERETT I ALLE SONENE GJENNOM HELE SESONGEN.


Områder som ikke disponeres av grunneierlaget er skraverte på kartet og merket privat.

Grensene er tegnet inn på kart og skal være merket av grunneier med skilt i terrenget.


FISKESONER


Grunneierlaget har laget et kart i "Google maps" der vi har plottet inn alt fra fiskesoner, infotavler, gapahuker, hengebro og ledegjerde for telling av fisk.  Klikk her for å komme til kartet.


Vær oppmerksom på at det ikke er lov å fiske der det er merket privat eiendom

uten avtale med grunneier.

PS! Grunneier er selv ansvarlig til merke med privat eiendom.

De oppmerkede områdene i kartet for privat eiendom er ikke 100% nøyaktig, snakk med grunneier for mer informasjon.

Grunneierlaget tar ikke ansvar for eventuelle uoverensstemmelser som måtte oppstå.


Fiskedøgnet starter kl 18.00 og varer til kl 18.00 neste dag.


Fredningsdøgn fra onsdag kl.18.00 til torsdag kl. 18.00DISSE FISKETIDENE GJELDER BREIVIKELVA SONENE 1 - 2 - 3 og SJØSONE 4§1Fisketider laks – sjøørret og sjørøye av bestemmelse i forskrift.


Laks kan fiskes i perioden 01.07 - 31.08

Ørret kan fiskes i perioden 01.07 - 15.08

Røya kan fiskes i perioden 01.07 - 31.07
Korttyper:

Sesongkort er forbeholdt Grunneiere - fastboende tomteeiere og et begrenset antall sesongkort for utenbygds.VED KJØP AV GRUNNEIERKORT TIL ANDRE ENN RETTIGHETSHAVER SKAL KORTET INNEHOLDE FLG:


Ungdom mellom 12 - 15 år kan kjøpe sesongkort. Innenbygds ungdom har rabatt.

Det går en melding til Grunneierlaget for alle kjøp av fiskekort.                                                                  

KORT KJØPT URETTMESSIG SLETTES UTEN REFUNDERING AV BETALT BELØP.


DØGNKORT KAN KJØPES AV ALLE


Priser fiskekort 2023

Kjøp fiskekort her:

Kontroll av fiskekort utføres i hele sesongen av vaktpersoner og grunneiere som er medlemmer av laget.


FISKE ER KUN TILLATT OG GYLDIG NÅR FISKER KAN FRAMVISE DOKUMENTASJON DIGITALT PÅ MOBILTELEFON VED EN EVENTUELL KONTROLL:

Betalt fiskeavgift til staten.      

Fiskekort kjøpt på Inatur.

Dokumentasjon på desinfisering må kunne forevises med bilde på mobiltelefon ved kontroll under fisket.              

Ved overdragelse av sesongkort / grunneierkort, skal fullmakt kunne framvises digitalt eller i papirform.    

Fullmakt utstedes av grunneier i.h.t til regler i vedtektene.


 Uregelmessigheter rapporteres til Arild Sørensen Tlf 47807902 eller mail: fiske@breivikelva.no

§2 Fredningsområder og fiskefredning


Fredningssoner

· Styret har anledning til å frede områder i Breivikelva og sjøsonen.

· Ved andre uforutsette hendelser som kan ha stor påvirkning på bestanden kan laget velge å stenge for fiske.

· Ved endringer av regler vil dette bli opplyst på sosiale medier som Facebook - Hjemmesiden til Breivikelva.no og Inatur.no


Fredning ved vandringshindre

· Ved ledegjerdet i Breivikelva er det ikke tillatt og fiske 60 m medstrøms og 60 oppstrøms.

Hunnlaksfredning

· All hunnlaks over 70 cm er fredet og skal settes ut på en skånsom måte.

· Ved tvil om fiskens kjønn skal fisken settes ut på en skånsom måte.

Sjøørretfredning

· Fra 15.08 er sjøørret fredet og skal settes ut på en skånsom måte.

· All ørret under 30 cm skal settes ut – nasjonal bestemmelse

Sjørøyefredning

· Fra 31.07 er sjørøye fredet og skal settes ut på en skånsom måte.

· All sjørøye under 30 cm skal settes ut – nasjonal bestemmelse.

KUN HOV SKAL BRUKES. DET ER FORBUDT MED HØTT/KLEPP.

GJENNUTSATT ELLER AVLIVET FISK SKAL REGISTRERES SOM NORMALT PÅ INatur SIN SIDE.

FANGSTKVOTE:


All fisk uansett slag biter på kroken selv om den er fredet.

SKULLE NOEN FÅ ØRRET ELLER RØYA I FREDNINGSPERIODEN, BER VI DERE OM Å RAPPORTERE INN FANGSTEN SOM GJENNUTSATT PÅ I Natur. DETTE KAN GJØRES ANONYMT OM ØNSKELIG.


Skjellprøver:

Skjellprøve skal innleveres fra all fanget villaks, oppdrett og pukkellaks.

Fyll inn nødvendig informasjon på posene.

NYE Konvolutter for skjellprøver finnes i svarte kasser på infotavlene som står langs FV 91.                         

Konvolutt med skjellprøver FRA LAKS legges i hvite postkasser m / lås som er plassert på flere av våre info - tavler langs FV - 91,helst innen samme døgn som fisken er fanget. Dette gjelder også skjellprøver for pukkellaks.

POSTKASSEN TØMMES 3 - 4 GANGER I UKA.

KONVOLUTTEN MÅ IKKE PAKKES INN I PLAST, SKJELLA MUGLER OG ER IKKE BRUKBAR I FORSKNINGEN.

Grunneierlaget sender skjellprøver samlet til veterinærinstituttet

§4 Redskapsbruk og fiskemetoder

Tillatte fiskeredskaper:

Dette kan du fiske med

KLEPP ER FORBUDT

§5 Fangstrapportering

Innrapportering av fangst:                    

All fangst av LAKS - RØYE - SJØØRRET - OPPDRETTSLAKS OG PUKKELLAKS rapporteres fortløpende, senest innen et døgn etter avsluttet fiske, DETTE gjelder også kjøpere av sesongkort.

Alle som har kjøpt kort vil få påminnelse på SMS eller mail inntil rapportering er gjennomført. Vi oppfordrer også rapportering av 0 - fangst.

Her oppfordre vi alle til å være sitt ansvar bevist.

Fangst rapporteres elektronisk inn til Inatur,  Rapporter fangst.  

Manglende rapportering kan føre til at en ikke vil få kjøpt nye fiskekort.

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre

Pukkellaks i Troms og Finnmark - informasjon fra Statsforvalteren:

Pukkellaks inngår i offisiell fangststatistikk.

Fangst av pukkellaks i elv skal rapporteres i de samme systemene som for laks, sjøørret og sjørøye, som i laksebørser og andre rapporteringssystemer på nett.

FANGST AV LAKS – ØRRET – RØYE - OPPDRETTSLAKS SKAL RAPPORTERES INN TIL INATUR ETTER AVSLUTTET FISKE.

0 – FANGST - OPPDRETTSLAKS OG PUKKELLAKS SKAL OGSÅ RAPPORTERES INN.

§6Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap

Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap

All fiskeutrustning og annet utstyr (håver - vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, SKAL desinfiseres før bruk i Breivikelva. UTSTYRET SKAL LIGGE MINIMUM 15 MINUTTER I STAMP OG ETTERSKYLLES I REINT VANN. Desinfiseringsattest skal forevises ved kontroller fra grunneierlagets oppsyn.

Godkjent bevis for utført desinfisering er bilde med alt utstyr i stamp tatt med mobiltelefon.

Desinfisering gjøres i stampen som står: Breivikeidvegen 253 - FV 91 - 2,53 km fra Fagernes Veikryss.

DESINFISERING ER GRATIS og det utstedes ikke skriftlig bevis.

Husk å ta bilde av vasking med utstyr i stampen.§7 Oppførsel i elva

· Det skal praktiseres bevegelig fiske. Start ovenfor fiskere som er i fiskesonen

· Håndter all fisk med tanke på at den evt. må gjennutsettes.

· Vis hensyn til andre fiskere.

· Rapporter ulovligheter til oppsynet eller Breivikeidet Grunneierlag på fiske@breivikelva.no

· Forlat fiskeplassen og gapahuken slik du selv vil finne den.

§8 Brudd på fiskereglene

Brudd på fiskereglene kan medføre bortvisning - utestengelse - eller politianmeldelse.

Brudd på offentlige fiskeregler blir politianmeldt.

§9 Aksept fra fisker

Ved utøvelse av fiske aksepteres regelverk og påfølgende reaksjon på regelbrudd. Ved utøvelse av fiske aksepteres det at brudd på fiskeregler blir behandlet av styret i Breivikeidet Grunneierlag og ved behov kan relevant informasjon om brudd på fiskeregler videreformidles til aktuelle rettighetshavere og fiskekortselger. Ved grove brudd kan informasjonen også videreformidles til politiet og SNO.

Fiske i fjellvann:

Sesongkort / grunneierkort i elva gjelder også i disse vannene:

Henrikskard-vannet, Langdalsvannet, Gropavannet og Lilleskard-vannet.

Egne fiskekort for utenbygdsboende i nevnte fjellvann i grunneierlagets område.


Vis naturvett: Ta med deg all søppel, og vær varsom med vegetasjonen langs elva.


Vær varsom når du vader!

Det kan være leirhull i elvebunnen.

Disse hullene oppstår ved forandringer i elvebunnen, og lar seg ikke kartlegge.

 

ANNEN INFO:

Ved lav vannføring – lite registrert fisk i elva, vil kunne føre til at soner kan stenges for fiske i perioder.

Gytekulper med lite vann kan også bli stengt i perioder.

Det gis ikke refusjon/tilbakebetalig på kortet ved stenging av elva.


Fiskeavgift til staten:   fiskeravgift.miljodirektoratet.no

Usikker på hva du har fått på kroken? :

Følg oss på

Facebook